Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Cikkek és vélemények

Politikai környezet

 
 
 
 

Magyar történelem


1000-ben Szent István király megalapítja a magyar királyságot

1526 óta egyesülés Ausztriával

1541-1686 török uralom az ország legnagyobb része felett

1711 az ország összes része véglegesen újra egyesül Ausztriával

1848 a Bécs elleni szabadságharci forradalom leverése

1867 politikai kiegyezés Austriával, azóta Magyarország egyenrangú Béccsel, mint „császári és királyi“ (k.u.k) monarchia

1914 Magyarország Ausztriával együtt lép be az Első világháborúba, amelyben 1918-ban vere-séget szenved

1918 szétválás Ausztriától, Magyarország köztársaság lesz

1919 rövid, „Tanácsköztársaság“ név alatt ismert kommunista erőszak-uralom

1920 Trianoni békeszerződés, amelyben Magyarország területének két harmadát veszti el

1920 a monarchia visszaáll, de király nélkül. A kormányzó Horthy Miklós tengernagy lesz; belső gazdasági konszolidálás ellenére Magyarország politikailag a régimódi feudális rendszerben marad meg, részben erősen represszív autokráciaként

1938/1940 Bécsi döntések: a Második világháborúban meghódított jugoszláv területek követ-kezményeként revideálják a Trianoni szerződéseket. Magyarország Németország oldalán belép a háborúba, 1944-től kezdve megkezdődik a Zsidók deportálása. Az 1945-ös veszteség után az ország szovjet fennhatóság alá kerül.

1945/46-ban az ország politikai rendszere átformálódik, majd visszaállítják az 1938-as határokat (Párizsi békeszerződés)

1947 a német származású lakosság kiűzése

1948 a kommunisták átveszik a politikai teljhatalmat

1949 Magyarország népköztársaság lesz, kommunista diktatúra szovjet mintakép szerint. Az or-
szág a KGST, majd az 1955-ben létrejött Varsói hadiszerződés alapító tagja lesz

1956 forradalom a kommunista erőszak-uralom ellen, Nagy Imre miniszterelnök kinevezi az or-szág semlegességet. A forradalmat a szovjet hatalom erőszakkal leveri, a Moszkvához hű kor-mány Kádár János vezetése alatt létrejön

1958 kivégzik Nagy Imrét és a forradalom egyéb kormánytagjait

1988 Kádár visszalép, ezzel Magyarországon megkezdődik a politikai rendszerváltás. Az ország a kommunizmus bukásához igen sokat járul hozzá, amennyiben 1989 nyarán megnyitja a határo-kat az NDK-ból érkezett menekültek számára.

Magyarország 1990-ben Köztársaság lesz, 1999 óta a NATO, 2004 óta az EU tagja

 

web dobay